mehmed şakir paşa (1855-1919) ne demek?

Mehmed Şakir Paşa (d. 1855, Livane, Batum - 18 Haziran 1919, İstanbul) Osmanlı askeri.

Batum ileri gelenlerinden Gürcü Numan Tahir Efendi'nin oğludur. 1878 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'dan mezun oldu ve 1882 yılında Berlin'e gönderildi. 1887 yılında Bulgaristan ve Rodop tarafı sınır tespitiyle, 1886 yılında da Yunanistan sınır tespitiyle görevlendirildi. 1887 yılında Kaymakam, 1888 yılında Miralay rütbesine terfi etti ve Erkân-ı Harbiye Riyaseti Dördüncü Şube'de görevlendirildi. Bu tarihten sonra demiryolları ve istasyonları inşası için teşekkül eden komisyon azalığı, Jandarma ve Polis nizamnamesinin gözden geçirilmesi için teşekkül eden komisyon reisliği, Hassa Ordusu Erkân-ı Harp Reisliği, İşkodra Vali ve Kumandanlığı, Kosova Valiliği, Yemen Teftiş Komisyonu Reisliği, Yüksek Askeri Teftiş Heyeti azalığı, Erkân-ı Harbiye Umumiye Reisliği görevlerinde bulundu.

1889 yılında Mirliva, 1895 yılında Ferik ve 1905 yılında Müşir rütbesine terfi etti. 1908 yılında padişah yaverliğine tayin edildi. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Rodos'a sürülerek rütbesi Müşirlikten Birinci Ferikliğe indirildi ve nişanları geri alındı. 1911 yılında müfettişlik göreviyle Yemen Umum Kuvvetleri Komutanlığı'na tayin edildiyse de görevine gidemedi. 1912 yılında emekli oldu ama daha sonra ise Bahriye Nâzırlığı'na getirildi. 2 Nisan-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında Harbiye Nâzırlığı yaptı. Bu görevinde Mustafa Kemal Paşa'nın olağanüstü yetkilerle Anadolu'ya gönderilmesine onay verdi. 18 Haziran 1919 tarihinde Meclis-i Vükela azası görevindeyken öldü.

Kabri Çemberlitaş'taki Sultan II. Mahmud Türbesi'nin bahçesindedir.

Sultan Vahdettin'in baş yaveri Batumlu Avni Paşa'nın kayınpederidir.

Kaynakça

Orijinal kaynak: mehmed şakir paşa (1855-1919). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler